Privacy statement GO21_

GO21, de handelsnaam van EDU Omnia BV, gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van GO21 diensten en producten. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen: GO21 gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van GO21 diensten en producten. GO21 verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van GO21 aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. GO21 bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor GO21 deze verzamelt of verwerkt. GO21 neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacywetgeving in acht. GO21 hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@go21.nl

2. Cookies: GO21 maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt enkel gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel dient de gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden: GO21 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de financiële administratie.

4. Beveiliging: GO21 draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van GO21 die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

5. Verstrekking aan derden: GO21 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. GO21 kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent GO21 onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Rechten gebruiker: U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.
Verzoeken kunnen worden gezonden aan info@go21.nl