Privacyverklaring EasyStart by GO21_

Algemene persoonlijke informatie verzameld op onze websites

Wanneer u een van de websites binnen het domein van EasyStart by GO21 bezoekt, bewaren wij bepaalde informatie over u omwille van service- en veiligheidsredenen. De Universitaire VLE-dienst EasyStart by GO21 (Moodle) verzamelt, bewaart en verwerkt aanvullende persoonlijke informatie.

De Universitaire VLE-dienst EasyStart by GO21 (Moodle) gebruikt uw gegevens ook zoals hieronder uiteengezet.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens op EasyStart by GO21:

Als je een school-account hebt en dit gebruikt om toegang te krijgen tot EasyStart by GO21, is onze Wettelijke basis voor het gebruik van je persoonlijke gegevens om onze contractuele verplichtingen aan jou als gebruiker van onze dienst na te komen.

Als je alleen toegang hebt tot EasyStart by GO21 als een Friends-gebruiker (inloggen op EasyStart met een persoonlijk e-mailadres als gebruikersnaam): Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens met uw toestemming, zoals door u gegeven aan de gebruiker (meestal een lid van een afdeling, college of niet-schoolse instelling) die oorspronkelijk uw account heeft ingesteld en u heeft toegevoegd aan een EasyStart-cursus. Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, stuur dan een e-mail naar de EasyStart by GO21 Helpdesk op https://go21.nl/contact/

Gegevens van het EasyStart-systeem

EasyStart bewaart je naam, e-mailadres, gebruikersnaam en je universiteitsgegevens, zoals je college, klas en vakinformatie.

De logbestanden van EasyStart bevatten gedetailleerde informatie over de gebruikersactiviteiten binnen elke cursus, met inbegrip van de datum en het tijdstip waarop de cursusspecifieke informatie werd bekeken en/of geüpdatet, het adres van de computer van waaruit toegang werd verkregen, de identificatiegegevens van de browser en informatie over de verwijzende webpagina. Logs worden gebruikt om samenvattende statistieken te maken die publiekelijk beschikbaar kunnen worden gesteld. Samenvattende statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

Informatie over bijdragen aan cursussen, met inbegrip van bijdragen aan chatrooms en discussieforums, eigendom van bronnen, ingediende opdrachten/bestanden, scores voor tekstmatching en bewijzen van deelname aan andere op EasyStart by GO21 gebaseerde activiteiten, wordt binnen het EasyStartsysteem bijgehouden.

Informatie en gegevens over gebruikers, zoals cijfers, feedback, opmerkingen, scores, gegevens over voltooiing, toegangsrechten en groepslidmaatschap worden ook opgeslagen.

Bijkomende persoonlijke gegevens kunnen bewaard worden in individuele cursussen, hetzij in documenten/hulpmiddelen die geüpload worden naar de cursus, hetzij in activiteiten binnen de cursus. Buiten de bijdragen aan chatrooms en discussieforums die door individuele personen op persoonlijke titel worden ingestuurd, zijn de beheerders van de cursussen verantwoordelijk voor de informatie die over u wordt bijgehouden en die in dergelijke cursussen wordt geüpload.

Hoe het Easytstartsysteem uw persoonlijke informatie gebruikt

EasyStart by GO21 bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie om

 • Je een account te geven op de VLE (EasyStart) en je te identificeren binnen het systeem
 • Je toegang te geven tot cursussen/sites binnen EasyStart
 • Je de mogelijkheid te geven om bepaalde informatie in EasyStart te uploaden, te wijzigen en te verwijderen
 • Je toegang geven tot de informatie, bronnen en activiteiten die je in EasyStart uploadt
 • De toegang tot verschillende delen van het systeem controleren.
 • EasyStart -gebruikers helpen ondersteunen
 • Voor systeemadministratie en het opsporen van bugs
 • Rapporteren over toegang tot cursussen, bronnen en activiteiten, voltooiing van activiteiten, voltooiing van cursussen en cursusgegevens (zoals cijfers, scores, inzendingen en geüploade inhoud)
 • Voor het maken van gebruiksstatistieken voor management- en planningsdoeleinden

Individuele cursussen binnen EasyStart kunnen bijkomende persoonlijke informatie verzamelen om

 • Diensten te verlenen aan de gebruikers
 • Bedrijfsprocessen te vergemakkelijken en te ondersteunen
 • Gebruikers te ondersteunen in hun gebruik van EasyStart

Een niet-uitputtende lijst van voorbeelden hiervan kan omvatten:

 • Feedback van gebruikers
 • Gegevensverzameling ten behoeve van bedrijfsprocessen
 • Contactinformatie
 • Toepassingsinformatie
 • Waar EasyStart -informatie vandaan komt
 • Voor alle gebruikers registreert EasyStart informatie die door de gebruiker verstrekt wordt. Dit omvat informatie die in je profiel is ingevoerd (zoals telefoonnummers, adressen en universiteitsgerelateerde informatie, zoals College, Afdeling en Cursus).

Naast de informatie die je uploadt en indient in EasyStart, bevat EasyStart ook bijkomende informatie. Voor gebruikers die zich identificeren via het niet-school login mechanisme (Friends gebruikers), gebruikt EasyStart informatie verstrekt door:

 • De EasyStart -gebruiker die het account aanmaakt.
 • Relevante departementale systemen en diensten van de universiteit.
 • Bijkomende informatie kan geüpload worden naar individuele cursussen door gebruikers van het systeem.

Wie heeft toegang tot EasyStart?

Wie heeft toegang tot EasyStart-gegevens?

Het EasyStart -systeemteam van GO21 en Avetica heeft toegang tot alle gegevens die in EasyStart zijn opgeslagen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Alle beheerders en onderhouders van cursussen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van de andere gebruikers van die cursus.

De toegang tot EasyStart-logboeken is beperkt tot gemachtigde personeelsleden van de GO21, met uitzondering van cursusspecifieke volggegevens die ook toegankelijk worden gemaakt voor cursusbeheerders wanneer een passend cursusspecifiek privacybeleid is ingesteld.

Relevante subsets van deze gegevens kunnen in het kader van een onderzoek naar computermisbruik worden doorgegeven aan computerbeveiligingsteams van de universitaire informaticadienst.

Waar EasyStart-informatie wordt gedeeld

EasyStart deelt je persoonlijke gegevens met andere systemen binnen de universiteit.

Bepaalde gegevens kunnen gedeeld worden met Avetica (Premium Moodle Partner). De privacyverklaring van Avetica: https://avetica.nl/privacyverklaring/

Waar EasyStart gegevens worden opgeslagen

EasyStart-gegevens worden opgeslagen in professioneel beveiligd Avetica datacenter in Amsterdam die eigendom zijn van en beheerd worden door technologieleveranciers. 

Wij werken samen met een reeks technologieleveranciers om ons te helpen de VLE aan te bieden. Als we gebruik maken van diensten die worden geleverd van buiten de EER, waar de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet van toepassing is, bevatten onze contracten met leveranciers bepalingen of andere geschikte mechanismen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Op dit moment maken wij niet gebruik van diensten die worden geleverd van buiten de EER.

Bewaring van EasyStart-gegevens

Informatie en gegevens die naar EasyStart zijn geüpload, inclusief accounts, cursussen en over bijdragen aan cursussen, inclusief bijdragen aan chatrooms en discussieforums, eigendom van bronnen en bewijs van deelname aan andere op Moodle gebaseerde activiteiten, kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Van EasyStart-gegevens wordt een back-up gemaakt in een door Avetica beheerde faciliteit. De back-ups worden bewaard om de gegevens te kunnen herstellen, bv. bij een defect van een systeemcomponent.

Hoe de EasyStart by GO21 Helpdesk uw informatie gebruikt

Als u de EasyStart by GO21 Helpdesk benadert voor hulp bij een fout, een probleem, een vraag of ondersteuning, dan zullen de Moodle helpdeskmedewerkers uw gegevens in het systeem moeten bekijken, met inbegrip van bestanden in uw persoonlijke ruimtes en de EasyStart cursussen waartoe u behoort. Het is mogelijk dat we een van de volgende handelingen moeten uitvoeren:

 • Bij het verlenen van ondersteuning, het beantwoorden van je helpdeskvraag, het reproduceren/onderzoeken van je vraag/probleem of bij het vormen van een antwoord, kan de EasyStart by GO21-helpdesk navigeren en interageren met EasyStart met behulp van je account. Om dit te doen kunnen we gebruik maken van een functie die bekend staat als ‘login-as’, waarmee de helpdesk controle krijgt over uw account. De helpdesk zal hierbij geen gegevens in EasyStart toevoegen, bewerken of verwijderen zonder uw voorafgaande toestemming. Wij zullen je nooit vragen om je wachtwoord naar ons op te sturen als onderdeel van de ondersteuning die wij bieden.
 • De helpdesk kan bij de ondersteuning van uw vraag ook uw cursus of gegevens dupliceren en overbrengen naar een ander deel van het systeem of een van onze testsystemen. Dit is om ons in staat te stellen onderzoeken uit te voeren, oplossingen te testen en u ondersteuning te bieden.
 • Bij het verlenen van ondersteuning geeft de helpdesk nooit uw persoonlijke gegevens vrij, inclusief gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Andere beleidsregels en kennisgevingen

Verdere informatie

Voor meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, en uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen via https://go21.nl/contact/

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in augustus ‘21