Algemene Voorwaarden GO21_

Algemene voorwaarden van EDU Omnia B.V., in het algemeen handelsverkeer
actief als GO21

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. GO21: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GO21 is de handelsnaam
van EDU Omnia B.V., gevestigd op de 2e Schuytstraat 115A, 2517 XD te Den Haag,
Zuid-Holland, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 72288450;
b. Opdrachtgever: de rechtspersoon in opdracht van wie GO21 werkzaamheden
verricht, dan wel met wie GO21 een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen GO21 en de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen GO21 en de opdrachtgever waarop GO21 deze algemene voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met GO21, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. GO21 en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
3.2 GO21 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 14 dagen worden bevestigd. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
GO21 opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GO21
haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde
prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door GO21 gemaakte kosten zullen worden
doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is GO21 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GO21 niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door GO21 opgestelde offerte en
de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde
gegevens binden GO21 niet.
3.9 GO21 heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of
een deel daarvan vooruit betaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt
in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de
opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd dan wel op het moment
dat GO21 feitelijk begint met de uitvoering.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van GO21 voortvloeiend uit de overeenkomst zijn
inspanningsverbintenissen tenzij specifiek anders overeengekomen.
5.2 GO21 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
5.3 GO21 zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking
met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan
de opdrachtgever. GO21 is niet verplicht om aanwijzingen van de opdrachtgever aangaande
de systematiek waarop de opdracht door GO21 wordt uitgevoerd op te volgen.
5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is GO21
bevoegd met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.


Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan
GO21 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever GO21 alle bevoegdheden en
autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de
opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor GO21
onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.4 Indien door GO21 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.5 GO21 gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart GO21 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever
toerekenbaar is.
6.7 De opdrachtgever is gehouden GO21 onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
6.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel,
heeft GO21 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GO21 zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal GO21 de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal GO21 daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.


Artikel 8 Vergoeding
8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast
tarief voor de dienstverlening en/of productlevering overeenkomen.
8.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. De reiskosten en mogelijke andere vaste kosten zijn niet
in het vaste tarief opgenomen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke
(uur)tarieven van GO21, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend (uur)tarief is overeengekomen.
8.3 De vergoeding van GO21 en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4 GO21 mag enkel een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan GO21, dat in redelijkheid niet van
GO21 mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het
oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.5 Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, is GO21 gerechtigd het uurtarief te
wijzigen.
8.6 GO21 zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of
elektronisch kenbaar maken. GO21 zal daarbij de omvang van en de datum waarop de
verhoging zal ingaan, vermelden.
8.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de
wet.


Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door GO21
aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen
dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke
rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan GO21 de vordering uit handen geven, in welk geval de
opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens
gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van GO21 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.4 GO21 kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks
een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan GO21 verschuldigde
bedragen betaald heeft.
9.5 Indien de opdracht valt onder trainingsactiviteiten zoals benoemd in 18.1 geldt dat de
betaling 14 dagen voor aanvang van de trainingsactiviteit betaald moet worden. Facturatie
van deze activiteiten vindt plaatst na acceptatie van de opdracht.


Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/ of producten dienen door de
opdrachtgever direct aan GO21 kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GO21 in
staat is adequaat te reageren.
10.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever GO21 de gelegenheid te geven
de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en indien nodig de gelegenheid te geven om
alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal GO21 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13
van deze algemene voorwaarden.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 GO21 is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2 Voorts is GO21 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
11.3 GO21 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst GO21 ter kennis is gekomen, omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GO21 op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GO21 de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien GO21 aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen na
beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren.
12.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in
gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft GO21 het recht de
daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de
opdrachtgever te verhalen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 GO21 kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen
en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 15 van
deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel
andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 GO21 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GO21 is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor GO21 kenbaar behoorde te zijn.
13.3 GO21 is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft
voldaan.
13.4 GO21 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 GO21 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van GO21 in,
de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6 Indien GO21 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GO21 of haar
ondergeschikten.
13.8 Alle aanspraken jegens GO21 die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij
GO21 zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 14 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart GO21 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 15 Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
15.3 Voor zover GO21 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GO21
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal
deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, GO21
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en GO21 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GO21 niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.


Artikel 17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle door GO21 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, websites, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van GO21 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
17.2 GO21 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
17.3 Intellectuele eigendommen van GO21 die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
ingezet worden voor opdrachtgever blijven bij GO21.
17.4 Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook
software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de trainingsopdracht of in het traingsadvies
of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van GO21.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.


Artikel 18 Annulering
18.1 Artikel 18 is van toepassing op trainingen, workshops, coaching opdrachten uitgevoerd
door GO21
18.2 Bij annulering van de onder 18.1 genoemde activiteiten door de opdrachtgever tot 8
weken voor de vastgestelde (start)datum, is de opdrachtgever 25% van de prijs
verschuldigd. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de (start)datum is de opdrachtgever
50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang is de
opdrachtgever 100% van de prijs verschuldigd. Opdrachtgever ontvangt daarvoor een
factuur. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als
uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail: info@go21.nl.
18.3 Als de training door overmacht aan de kant van GO21 of de opdrachtgever niet
verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe
datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. GO21 kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de
datumwijziging gemoeid zijn.
18.4 Als GO21 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag GO21 dat
gedeelte afzonderlijk in rekening brengen bij de opdrachtgever.


Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 GO21 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de
gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
GO21 zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke
bekendmaking in werking.
19.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de
opdrachtgever.
19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.4 Op elke overeenkomst tussen GO21 en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.